T�ketici S�zle�mesi

Taraf 1 Hit Transfer
Acenta Belge Nosu : A Grubu/ A-9144
Yetki Belgesi T�r� : D2
Yetki Belgesi No :�ST.U-NET.D2.34.2478
Acenta �nvan� : Hit Transfer Ta�.Ve Kong.Org.��z�mleri Ltd.�ti.
Acenta Adresi : Oru� Reis Mah.N:10 AA Tekstilkent B 9 Blok N:41 Esenler/istanbul
Acenta Telefonu :+90 (212) 438 52 11
Fax:+90(212)438 52 13
Acenta Mail : info@hittransfer.com
Acenta Vergi Dairesi : At��alan� V.D. 463 051 0378

Taraf 2 Bireysel M��teri
Ad� :
Soyad� :
Tel & Fax :
E-Mail :

1. KONU
��bu s�zle�me konusu acentenin Satış�n� yapt���, a�a��da nitelikleri ve Satış ko�ullar� belirtilen hizmetlerin gere�i yaz�l�, Görsel, telefon ve elektronik ortamda yap�lan hizmet Satışlar� i�in d�zenlenmi� olup, taraflar�n hak ve edimlerini kapsamaktad�r.

2. H�ZMET VE �DEME B�LG�LER�
Transfer Tipi: ARAÇ Tipi: Ki�i Say�s�:
2.1. S�zle�me bedeli KDV dahil ... TL'dir. Yolcu transfer bedeli olan ... TL'lik tutar� ... tarihinde ARAÇta �demeyi kabul etmi�tir.
2.2. Acente gerekli durumlarda t�keticiye bildirmek kayd� ile ARAÇ tipini bir �st ARAÇ tipi ile de�i�tirebilir. M��teri bu de�i�ikli�i kabul etmedi�i takdirde rezervasyonunu iptal edip, �dedi�i �cretin tamam�n� iade alma hakk�na sahiptir. Bu durumda m��terinin tazminat hakk� do�maz.
2.3. Bu belge ile acenteyi, ald���m hizmetler i�in aracta �deme yapacag�m� teyit ederim
2.4. Sat�n al�nan hizmet kar��l���nda fatura d�zenleme s�resi V.U.K. gere�ince ay atlamamak ko�ulu ile sat�n al�nd��� tarih dahil 7 g�nd�r.
2.5. Gerekli t�m �zeni g�stermi� olmas�na ra�men acente, hizmetin ba�lamas�na veya devam�na engel te�kil eden olumsuz hava ko�ullar�, yol engeli, grev, ter�r, sis, sava�, sava� ihtimali, �nGör�lemez teknik hususlar ve t�m m�cbir sebeplerden dolay� transferi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda yolcunun tazminat hakk� yoktur.
2.6. Yolcular�n Trafik Kanunu gere�i emniyet kemeri takmalar� zorunludur.
2.7. Yolcu i�bu s�zle�meyi mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak, herhangi bir sebeple imzalayamam�� olsa dahi, taraflar aras�nda ge�erli olacak s�zle�me �artlar�n�, internet sitesi veya ilanlar ile ��renmi� olup, hizmeti s�zle�medeki yaz�l� �artlarda almay� kabul etmi�tir.

3.iptal �ARTLARI VE D��ER H�K�MLER
3.1. Yolcu rezervasyonunu, hizmetin ba�lang�� saatinden en ge� 3 saat �ncesine kadar, iptal Değişiklik yapabilir. Yolcu rezervasyon kayd�ndaki transferi/hizmeti kullanmad��� takdirde veya hizmetin ba�lang�c�na 3 saat kala iptal ettirmek isterse �cret iadesi yap�lamaz.
3.2. Yolcunun sat�n ald��� kampanyal� �r�nde, herhangi bir sebeple iptal, Değişiklik ve �cret iadesi yap�lamaz.

4. Y�R�RL�K
4.1. ��bu s�zle�me 2 n�sha halinde tanzim edilerek taraflarca internet �zerinden �ye oldugunda Kabul etmi� say�l�r, s�zle�meden kaynaklanan anla�mazl�klarda, 4925 Say�l� Karayolu Ta��ma Kanununu maddeleri uygulan�r. istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.